Rørklammer, rundstål

Justebare

Standarden stemmer overens med skipstekniske standarder
i Danmark, Finland og Sverige.

Klammerne brukes for fri og fast klamring av rør av stål, kulegrafittjern, kobber og kobberlegeringer.

Ved klamring av kobberrør og kobberlegerte rør skal plastbelagte klammer brukes.

Videre brukes plastbelagte klammer hovedsakelig der sterke korrosjonsangrep kan ventes, f.eks. på dekk om bord i skip.

Ved bruk av plastbelagte klammer må temperaturen på medium i rørene ikke være høyere enn ca. 200oC.
For å oppnå tilstrekkelig kjøleeffekt må disse klammerne ikke isoleres sammen med røret.

Betegnelse for et klammer, f.eks. størrelse 219,1/222:
Klammer 219, 1/222 NS 5500 …*)

Materiale
Stål NS 12 121 (USt 37-1)

Overflatebehandling
Primer
Klammene slyngrenses til Sa 2 1/2 etter SIS 05 59 00 (1967) og påføres et strøk rustbeskyttende, sinkrik primer.

VZn
Varmforsinking etter NS 1970.

Plast
Klammene slyngrenses til Sa 2 1/2 etter SIS 05 59 00 (1967) eller likeverdig og påføres epoksyplastpulver, beleggtykkelse 200 til 300mm, eller termoplastpulver (f.eks. nylon-11 (polyamid-11), beleggtykkelse minst 300 mm.

*) Her angis overflatebehandlingen.

Mål i mm

Justeringsmutter
Justeringsmutter anbefales brukt også ved fast klamring.
For klammerstørrelse 60,3 og mindre brukes mutter med liten høyde.

Skruegjenger
Klammene slyngrenses til Sa 2 1/2 etter SIS 05 59 00 (1967) og påføres et strøk rustbeskyttende, sinkrik primer.

Levering
Klammeme leveres uten muttere.

Round bar pipe clamps, U-bolts

Adjustable

The standard is in accordance with shiptechnical standards in Denmark, Finland and Sweden.

The clamps are used for clamping of steel pipes, ductile iron pipes, copper pipes and pipes of copper alloys.
The U-bolts can grip the pipes or not.

When clamping copper pipes and pipes of copper alloys, plastic coated U-bolts shall be used.

Plastic coated U-bolts are especially used where heavy corrosion attack can be expected, e.g. on deck on board ships.

Max. temperature of medium about 200oC when using plastic coated U-bolts. The U-bolts shall not be insulated together with the pipe in order to reach sufficient cooling effect.

Designation of a U-bolt, e.g. size 219,1/222:
U-bolt 219, 1/222 NS 5550 …*)

Materiale
Steel NS 12 121 (USt 37-1)

Surface treatment
Primer
The U-bolts shall be shotblasted to Sa 211, in accordance with SIS 05 5900 (1967) and pain­ted once 
with a rust preventing zinc-rich primer.

VZn
Hot dip galvanizing according 10 NS 1970.

Plastic
The U-bolts shall be shotblasted to Sa 2’/, in
accordance with SIS 05 5900 (1967) or equi­valent and coated with epoxyplastic powder, coal thickness 200 to 300 µm, or thermoplastic powder, (e. g. nylon-I I (polyamid-11). coat thickness min.3OO µ.m.

*) Here the surface treatment shall be stated.

Mål i mm

Adjusting nut
Adjusting nut is recommended also when U-bolts shall not grip the pipe. For U-bolt size 60,3 and less nut with low height shall be used.

Bolt threads
Bolt thread d shall be undersized before any hot dip galvanizing.

Delivery
The U-bolts shall be delivered without nuts.